Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Leest u onderstaande voorwaarden zorgvuldig door, en zorg dat deze helder zijn voor u. Het contract wat u aangaat met Virtuosi School of Music is bindend.

 

Proeflessen

1. Per docent kunt u gebruik maken van 1 proefles om te zien of er een klik is tussen de docent en de student, voor u zich vastleg voor een cursusjaar. Meerdere proeflessen bij dezelfde docent zijn dus niet toegestaan. Het volgen van meerdere proeflessen is uitsluitend bedoeld om docenten te kunnen vergelijken alvorens een docent en een instrument te kiezen.

Voor reeds ingeschreven studenten bieden wij de mogelijkheid meerdere proeflessen van 30 minuten te volgen, tegen een speciale prijs. Voor studenten onder 21 jaar bedraagt deze prijs 20 euro, en voor studenten boven de 21 jaar bedraagt deze prijs 24,20 (incl. 21% BTW). Deze vergoeding moet ontvangen zijn op de bankrekening van de school voordat deze proeflessen bevestigd kunnen worden (na de eerste gratis proefles).

 

Aanmelding & Betaling

2. Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier is vereist om te kunnen beginnen met de reguliere lessen. Door ondertekening van het formulier geeft u aan de algemene voorwaarden en tarieven van de Virtuosi School of Music te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Voor nieuwe en terugkerende studenten gelden eenmalige registratiekosten van € 30,00 (dit geldt niet voor niet-instrumentale lessen zoals muziektheorie)

3. Door aanmelding legt de student zich vast om een vol academisch jaar of lespakket af te maken. Indien een student tussentijds wenst te stoppen is restitutie niet mogelijk. Het is wel mogelijk om binnen de school van instrument of docent te veranderen. Ook kunnen de overgebleven lessen aan een familielid of vriend worden geven die deze kan gebruiken gedurende het lopende academisch jaar. Studenten die maandelijks betalen zullen een factuur ontvangen voor de overgebleven lessen van het academisch jaar. Restitutie is uitsluitend mogelijk bij verhuizing naar het buitenland.

4. Voor volwassenen en studenten met thuisstudie-pakketten geldt dat zij een pakket afnemen van minimaal twaalf lessen. Alle lespakketten dienen vooraf en volledig betaald te worden. Mocht een student willen stoppen voor het einde van de lessen, is restitutie niet mogelijk. Het is echter wel mogelijk de lessen te geven aan een familielid of vriend.

5. Nieuwe studenten kunnen ervoor kiezen een proefles te volgen alvorens zich vast te leggen voor één van onze jaarprogramma’s of lespakketten. Het lesgeld van € 20,00 dient voldaan te zijn alvorens de afspraak kan worden bevestigd. Voor volwassenen (vanaf 21 jaar) geldt een tarief van € 24,20 (inclusief 21% BTW). Eén proefles per instrument en docent.

6. De tarieven voor het Academisch Jaar gelden voor iedere student, ongeacht de locatie. Alle lesgelden dienen te worden voldaan alvorens de start van de eerste les.

7. De 3% korting bij volledige betaling voorafgaande aan de start van de lessen geldt alleen voor studenten die reguliere instrumentale lessen volgen (Academisch jaarprogramma) en als het volledige bedrag vooraf is betaald. Dit houdt in dat de korting alleen geldt als voorafgaande aan de start van de lessen wordt betaald. Indien betaling plaatsvindt na de start van de lessen geldt de korting van 3% niet langer, omdat de betaling niet langer als ‘betaling vooraf’ kan worden gezien.

8. Studenten die maandelijks via incasso betalen, dienen hun bank toestemming tot incasso te geven alvorens de lessen kunnen beginnen. Bij maandelijkse betalingen is het lesgeld verdeeld in 11 termijnen welke worden geïnd aan het begin van de maand (beginnend in september en doorlopend tot en met juli). Eenmalige administratiekosten ter hoogte van € 11,00 worden in rekening gebracht. Deze administratiekosten worden samen met de betaling van de eerste termijn van het academisch jaar afgeschreven.=

9. Betaling in maandelijkse termijnen is alleen mogelijk voor studenten die reguliere, wekelijkse, lessen volgen in een Academisch jaarprogramma. Alle andere cursussen dienen vooraf en volledig te worden betaald. Het gaat hier om de volgende cursussen: alle individuele lespakketten voor volwassenen, Early Childhood Music Awareness Class, Music Preparation Class, Adult Music Appreciation, Muziektheorie en al onze zomerprogramma’s.

10. Vanaf september 2018 is er een verplichte ‘Ensemble Vaardigheden’ bijdrage van 90 euro per leerling, per academiejaar. Alle leerlingen zullen meedoen aan een ensemble, hetzij aanbevolen door hun leraar/lerares, hetzij naar eigen keuze. Dit wordt uitgevoerd tegen minimale kosten om het personeel te bekostigen zodat elke leerling toegang heeft tot 30 uur ensemble-coaching

11. De tarieven en algemene voorwaarden op deze website gelden voor het Academisch jaar. Ze zullen niet gewijzigd worden in deze periode. Veranderingen in de tarieven of algemene voorwaarden voor het nieuwe Academisch jaar worden aangekondigd op onze website. We raden ouders en studenten aan de website regelmatig te controleren op updates.

12. Broers en zussen van bestaande studenten ontvangen 10% korting. Deze korting geldt ook indien er een tweede instrument wordt opgepakt binnen de familie. De korting geldt alleen voor lessen van gelijke of lagere waarde.

13. Indien een betalingsherinnering verstuurd moet worden, worden eenmalige administratiekosten ter hoogte van € 16,00 in rekening gebracht. Voor iedere volgende herinnering verstuurd door onze financiële administratie geldt dat de administratiekosten als volgt worden verdubbeld:

1ste herinnering: verlies 3% korting + € 16,00 administratiekosten
2de herinnering: verlies 3% korting + € 16,00 + € 16,00 (totaal € 32,00) administratiekosten
3de herinnering: verlies 3% korting + € 16,00 + € 16,00 + € 32,00 (totaal € 64,00) administratiekosten.

14. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen, komen alle eventuele incassokosten op rekening van de student of de ouders/ verzorgers van de student.

 

Vakantiedata & Leslocaties

15. Vakantiedata worden mede bepaald door de leslocatie. De lessen op de campus van de Elckerlyc International School volgen het vakantierooster van de school. Voor studenten die lessen volgen in onze Mooov Studios geldt het vakantierooster van de Binckhorstlaan. De kalenders vindt u op de website van de Virtuosi School of Music.

16. Het aantal lessen per jaar kan verschillen als gevolg van de verschillende vakantieroosters van de leslocaties. De Virtuosi School of Music garandeert een minimum van 36 lessen per academisch jaar. Studenten die volgens de kalender van hun leslocatie minder dan 36 lessen hebben, ontvangen een krediet op hun jaarlijkse factuur aan het begin van het academisch jaar. Mocht een student met les op een dag/locatie meer dan 36 lesson, worden de aanvullende lessen gedetailleerd en toegevoegd aan zijn eerste factuur. Mocht een student met les op een dag/locatie met minder dan 36 lessen overstappen naar een dag/locatie met 36 lessen of meer, worden de extra kosten van deze lessen toegevoegd aan de factuur. Indien een student overstapt naar een andere dag/locatie waar minder lessen worden gegeven dan op de oorspronkelijke dag is restitutie niet mogelijk.

17. Indien een student die een jaarprogramma volgt besluit liever les aan huis te volgen, blijft het lesgeld hetzelfde. Alleen de reiskosten per les worden toegevoegd aan de bestaande factuur. Het is niet mogelijk om u terug te trekken uit een jaarprogramma door over te stappen naar een lespakket binnen het academisch jaar waarvoor de aanmelding geldt.

 

Aanwezigheid en absentie

18. Indien een student een les mist als gevolg van ziekte of andere omstandigheden zoals een schoolreisje, vakantie, examens, feestjes etc., heeft de student geen recht op restitutie of een inhaalles. Er wordt ook geen restitutie of inhaalles aangeboden in geval van onvoorziene omstandigheden zoals natuurrampen, slecht weer, stakingen en ongeregeldheden bij leslocaties, inclusief lesvrije dagen op de locaties.

19. Bij afwezigheid om persoonlijke redenen, zoals ziekenhuisopname of een overlijden, zullen wij ernaar streven een inhaalles in te roosteren (indien de afwezigheid minstens 7 dagen van te voren is doorgegeven). De inhaalles die wordt aangeboden kan op een andere locatie, door een andere docent of op een andere dag gegeven worden. Het is de keus van de student om akkoord te gaan met de aangeboden inhaalles of deze te laten vervallen. Dergelijke afwezigheid is maximaal drie keer per academisch jaar toegestaan. Afwezigheid uit eigen keuze of door andere omstandigheden zoals genoemd in artikel 17 valt hier niet onder. Ervoor kiezen op vakantie te gaan tijdens lesdata is dus kiezen voor het missen van lessen.

20. De concerten van studenten zijn een belangrijk onderdeel van het academisch programma van de school en hebben prioriteit over reguliere lessen. Daar waar een conflict is tussen het lesschema en een concert, krijgt het concert voorrang. Lessen die komen te vervallen als gevolg van een concert zullen niet ingehaald worden. Er zal echter wel gezorgd worden dat studenten het minimum van 36 lessen krijgen of een krediet op de factuur (zie artikel 15).

21. Bij ziekte of afwezigheid van de eigen docent, wordt voor een invaldocent gezorgd. Als er geen invaldocent beschikbaar is, wordt een inhaalles ingeroosterd met de eigen docent. Het is de verantwoordelijkheid van de docent om de les zo snel mogelijk in te halen. De les moet in ieder geval plaatsvinden in het lopende academisch jaar.

22. Volwassenen en studenten met thuisstudie-pakketten volgen les op afspraak met hun docent. Mocht u een geplande les willen afzeggen, moet hiervan minstens 36 uur van te voren melding van worden gemaakt bij de school, om te voorkomen dat het volledige lestarief betaald dient te worden. Om een goed resultaat te bereiken, is het ideaal om minimaal één les per week te volgen. Studenten met een thuisstudie-pakket,met een minimum van 20 lessen mogen een gratis boek uitkiezen uit onze bibliotheek tot een maximale waarde van € 15,00 (docentmateriaal en speciale edities zijn uitgesloten). Dit is niet overdraagbaar voor extra lessen en is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Opzegging

23. Na afloop van het academisch jaar wordt de student automatisch ingeschreven voor het nieuwe jaar, tenzij de school minstens 30 dagen van te voren een opzegging heeft ontvangen. Volwassenen en studenten met thuisstudie-pakketten ontvangen tegen het eind van het lopende lespakket een factuur voor een nieuw lespakket van dezelfde duur.

24. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via post of e-mail. De opzegging dient minstens 30 dagen voor het einde van het lopende academisch jaar te geschieden, dit moet blijken uit poststempel of datumtekening van de e-mail. Om miscommunicatie te voorkomen nemen wij geen genoegen met een mondelinge opzegging. In geval van te laat opzeggen, wordt 25% van het lesgeld in rekening worden gebracht.

25. Indien u in verband met werk moet verhuizen, dient u minimaal één maand voor beëindiging van de lessen een brief of officieel document van de werkgever te tonen.

 

Veiligheid & Aansprakelijkheid

26. Ouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen en/of hun broers of zussen in de wachtruimte. De Virtuosi School of Music is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door studenten en/of hun broers of zussen waar geen toezicht op werd gehouden door ouder(s) of verzorger(s). De Virtuosi School of Music houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van eigendommen of waardevolle voorwerpen.

27. Foto’s van klasactiviteiten en leerlingen kunnen door Virtuosi worden gebruikt voor nieuwsbrieven, de website, mediadoeleinden en reclame. Mocht u liever niet willen dat uw kind hierin voorkomt, geef dat dan schriftelijk aan voor het begin van de eerste les.

 

Privacybeleid

Virtuosi School of Music hecht veel waarde aan het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid willen we u duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en behandelen daarom zorgvuldig alle persoonlijke gegevens. Virtuosi School of Musci voldoet in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Virtuosi School of Music verzamelt uw persoonlijke gegevens via het registratieformulier met betrekking tot het gebruik ervan voor de volgende doeleinden:

– Facturering

– Contact met ouders / voogden en studenten per telefoon of e-mail om te zorgen voor een effectieve planning, inclusief het toezicht op minderjarigen tijdens het leveren van onze educatieve diensten.

– Verspreiding van onze seizoensgebonden e-nieuwsbrief via mailchimp. Informatie zoals concertregistratie wordt voornamelijk via de elektronische nieuwsbrief bezorgd, (hier kunt u zich echter op elk moment voor afmelden).

-Het plannen van optredens van studenten tijdens onze school concerten, die twee keer per jaar plaatsvinden (via google-forms) – naam, leeftijd, instrument, leraar.

-Behoud van de naam en geboortedatum van leerlingen zoals vereist voor belastingdoeleinden, specifiek voor de ‘Vrijstelling voor onderwijs in muziek’. Registratieformulieren worden voor dit doel fysiek opgeslagen.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
We raden u aan op de hoogte te zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Als u, na het lezen van ons privacybeleid, vragen heeft over onze omgang met informatie of als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen met behulp van de contactgegevens onderaan dit document.

 

Virtuosi School of Music

Binckhorstlaan 135

2516BA, Den Haag

070 383 4060

admin@virtuosi.nl